INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Podrobné informaceZákladní škola Doloplazy nabízí možnost zapsání dětí do DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se na škole vzdělávají žáci i podle §41 Individuální vzdělávání - domácí vzdělávání a §38 Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky - vzdělávání v zahraniční. V obou případech plní žáci povinnou školní docházku formou individuální výuky.
Pedagogové ZŠ Doloplazy mají dostatek zkušeností s tímto typem vzdělávání.
V roce 2012 škola začala spolupracovat s Asociací domácího vzdělávání a se ZŠ Vrané nad Vltavou, s paní Juditou Kapicovou a paní Hanou Tůmovou, a také se ZŠ Nížkovice, paní ředitelkou Princlíkovou, která nabízí pod Asociací domácího vzdělávání domácí školu pro oblast jižní Morava. Učitelé ZŠ Doloplazy vycházejí ze vzájemné důvěry a úzké spolupráce rodiny a školy. V malé škole rodinného typu se v domácí škole učí žáci z oblasti celé severní Moravy.

Některé z podmínek domácího (individuálního) vzdělávání:

  • Vaše dítě zapíšeme do školy a následně na základě vaší žádosti vám ředitelka školy povolí individuální vzdělávání.
  • žádost o přestup
  • žádost o povolení individuálního vzdělávání
  • Doma vzdělávající rodič musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a musí prostřednictvím zprávy z poradenského zařízení (PPP nebo SPC) doložit „specifické vzdělávací potřeby“ dítěte např. výjimečné nadání, poruchy učení, problémy v sociální oblasti.
  • Žáci jsou vzděláváni v souladu s platným standardem základního vzdělávání, se Školním vzdělávacím programem ZŠ Doloplazy.
  • Nejméně dvakrát za školní rok jsou výsledky vzdělávání hodnoceny, tj. žáci jsou ve škole „přezkoušeni“ - rozhovor nad portfoliem - forma portfolia je volitelná - v krabici, listinná, prezentace, na PC. Portfolio žáka zachycuje a uchovává informace o jeho vývoji a pokroku.
  • Na základě návrhu vzdělávajícího výsledek hodnocení žáka bývá po přezkoušení vydáván přímo na vysvědčení.
  • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb.
  • Škola může vypovědět dohodu o zařazení dítěte do domácího vzdělávání, neplní-li rodiče podmínky dohody.

Osobní zkušenost vedení školy s domácím vzděláváním je velkou podporou pro rodiče, kteří vzdělávají své děti doma. Přijímání žáků, přestupy a žádosti vyřizuje ředitelka školy Mgr. Bc. Jana Štefanová. Metodickou podporu a jiné záležitosti zajišťuje koordinátorka IV paní učitelka Mgr. Kateřina Samojlovičová - samoka@zsdoloplazy.cz.