SOUČASNOST ŠKOLY
Škola se všemi ročníky prvního stupně.


  • výuka anglického jazyka od 1. ročníku
  • výuka náboženství v nepovinném předmětu
  • vzdělávání žáků individuálního vzdělávání - spolupráce s Asociací domácího vzdělávání
  • práce s počítači v předmětech, v kroužcích
  • mimoškolní aktivity v zájmových kroužcích
  • účast na soutěžích, organizování sportovních aktivit, kulturních a poznávacích akcí, návštěv, výstav, divadel
  • příprava kulturních programů pro zákonné zástupce, příznivce školy, obecní úřad Doloplazy, veřejnost
  • konzultační středisko VU3V

Naše škola má všeobecné zaměření, usilujeme o to, aby byla místem úspěchu, místem radosti, místem pochopení, místem přípravy pro život, místem vzájemné komunikace a místem otevřeným široké veřejnosti. Základním principem je otevřenost, liberální a demokratický přístup, rovnocenná spolupráce zákonných zástupců, dětí a učitelů. Naše škola má zvláštní specifika. Nízký počet žáků umožňuje individuální přístup, zvýšené procvičování a upevňování učiva a tedy lepší přípravu na druhý stupeň ZŠ. Současně tento malý počet dětí minimalizuje nebezpeční šikany a dalších negativních jevů. Také můžeme věnovat více času vytváření správných sociálních vztahů ve třídě i mezi třídami navzájem a klást důraz na slušné chování mezi spolužáky, úctu ke starším lidem, rozvíjení estetického cítění (přednes, výtvarné činnosti, dramatizace) a znalost místních tradic. Snažíme se rozvíjet prvotní informace o životním prostředí, utváření citlivého a šetrného vztahu k němu, pečovat a chránit životní prostředí, osvojovat si základy sociálních a environmentálních návyků a dovedností, pečovat o okolní životní prostředí. Provozujeme rovněž aktivní propojení zvykosloví s aktuálním ročním obdobím a s tím souvisejícími změnami v přírodě, snažíme se, aby se tyto zvyky staly přirozenou součástí života naší školy. Spolupracujeme s Muzeem umění v Olomouci, v Pevnosti poznání UP Olomouc a ve Vlastivědném muzeu Olomouc navštěvujeme výstavy se vzdělávacím programem. Už řadu let pravidelně navštěvujeme pořady v Divadle hudby Olomouc. Každý rok žáci pátého ročníku pravidelně navštěvují divadelní představení Moravského divadla Olomouc. Jako protiváhu těchto činností pořádáme nebo se účastníme sportovních akcí: Memoriál L. Vláčila (atletický trojboj – organizuje Sokol Doloplazy), Sportovní hry Mikroregionu a soutěží a turnajů škol od oblastních kol až po republikové. Rovněž pořádáme veřejná vystoupení: Vítání občánků ve spolupráci se SPOZ při OÚ, školní akademie atd.

Převážná většina žáků je z obce Doloplazy. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků, ale i s dětmi s jiným zdravotním postižením. Věnujeme se žákům slabším i žákům nadaným. Kapacita školy je 150 žáků v šesti ročnících včetně žáků domácího vzdělávání.

V září 2012 začala naše škola spolupracovat se ZŠ Vrané nad Vltavou, se školou pilotně zaměřenou na individuální vzdělávání žáků. Našim cílem je otevřít školu všem. Abychom nemuseli spojovat děti v ročnících nám tomu nemalou měrou, a velkým štěstím napomáhá domácí vzdělávání, které od září 2012 škola umožňuje. Domácí vzdělávání je v České republice od 1. ledna 2005 uzákoněno jako jedna z forem individuálního vzdělávání pro žáky prvního stupně základní školy (žák si v domácím vzdělávání plní povinnou školní docházku). Rodiny s domácím vzděláváním i odborníky, kteří se o tuto problematiku zajímají, sdružuje v České republice Asociace pro domácí vzdělávání. Základní škola Doloplazy začala s Asociací spolupracovat od září 2012. Od roku 2013-14 škola Doloplazy obdržela od Asociace samostatnost při přezkušování žáků IV. Od počátku spolupráce narůstalo na škole i číslo celkového počtu žáků, se kterým se snažíme doplňovat celkovou kapacitu školy. Pro školní rok 2017/18 nabízí škola individuální vzdělávání pro přibližně 50 žáků domácího vzdělávání.

Od března 2013 škola začala úzkou spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (Filozofická Fakulta - Univerzita 3. věku) a s Českou zemědělskou Univerzitou v Praze, Suchdol (Provozně ekonomická fakulta - Univerzita 3. věku). Škola je konzultačním střediskem Virtuální univerzity 3. věku (VU3V) ČZU Praha. VU3V je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. V programu VU3V se vzdělávají desítky seniorů nejen obce Doloplaz, ale i studentů obcí mikroregionu Bystřička, se kterým škola také na velmi dobré úrovni spolupracuje. Od školního roku 2016/17 škola navázala spolupráci s Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje, kde rozšířila svou výuku VU3V pro desítky občanů města Olomouce a blízkého okolí. Ve zdárné vzdělávací oblasti VU3V školu podporuje Nadační fond Veolia, který nemalými financemi podporuje ve svém programu Stále s úsměvem seniorské projekty vytvořené ZŠ Doloplazy.